ITA 2566

รายการกลุ่มงานภาระงาน
ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้าง อัตรากำลังและข้อมูลผู้บริหาร
O2 อำนาจหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบ นโยบาย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี
O3 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O4 ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ
การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติสัมพันธ์ข้อมูล O5 ข้อมูลการติดต่อ / Q&A และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลดำเนินงาน
การบริหารงานแผนดำเนินงาน O7 แผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี และรายงานผลการปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี
การบริหารงานการปฏิบัติงาน O8 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
การบริหารงาน
การให้บริการ O9 คู่มือการให้บริการประชาชน
O10 E–Service
O11 ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ
การบริหารงานการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ O12 แนวปฏิบัติในการค้นหรือจับกุม
O13 มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ
O14 แนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ ในคดีอาญา
O15 แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน
O16 สิทธิของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมและสิทธิผู้ต้องหา
การบริหารเงินและงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O17 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 ข้อมูลเงินกองทุน เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
การบริหารเงินและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O19 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
O20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O21 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล
การส่งเสริมความโปรงใสการส่งเสริมความโปร่งใส O22 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การดำเนินการป้องการทุจริตเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
O23 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่
O24 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ
O25 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการเสี่ยงการทุจริต
O26 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ และการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
O27 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
O28 แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี และผลการดำเนินการตามแผนฯ
การดำเนินการป้องการทุจริตระบบการรักษาทรัพย์สินของส่วนราชการ O29 การจัดการทรัพย์สินของทางราชการ และการจัดเก็บของกลาง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต O30 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Copyright © 2019. All rights reserved.