สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการ ชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนฯ (Quick Win) สนองตอบตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการ
ชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนฯ (Quick Win) สนองตอบตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล (Quick Win)
โดยจัดอบรม 2 รุ่น ในระหว่างวันที่ 27 พ.ย.-2 ธ.ค.66 เสริมสร้างทักษะศักยภาพเครือข่ายต้นแบบชุมชนยั่งยืนต้านยาเสพติด ทั่วประเทศ
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั้งยืน
โดยกำชับไปยังทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา และปกป้องการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็ก และเยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังหลักในอนาคต
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การกำกับดูของพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งขาติ และพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการชุมชนบำบัด
อย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล (Quick Win) เพื่อเป็นการสนองตอบตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะ และความชำนาญให้แก่บุคลากร อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการ ผู้แทนฝ่ายปกครอง, ผู้แทนฝ่ายสาธารณสุข และผู้นำชุมชนในตำบลเป้าหมาย เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการเสริมสร้างเครือข่ายให้คนในชุมชน/หมู่บ้าน เกิดความเข้มแข็ง และเข้าใจ รับรู้ถึงปัญหา รวมถึงพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งส่งผลกระทบต่อตนเอง และสังคมโดยรวม
จากปัญหาดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกัน แก้ไข บำบัดรักษา และช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่กระบวนการค้นหา คัดกรอง ฟื้นฟู และ
ลดอันตรายจากยาเสพติด อีกทั้งสร้างภูมิคุ้มกัน ติดตาม ดูแล และช่วยเหลือทางสังคม โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้ผ่านการบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินชีวิต และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุข ภายใต้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล เป็นไปตามหลักการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน
โดยในวันจันทร์ที่ 27 พ.ย. 66 เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล (Quick Win) ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมบางกอก พาเลซ
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีฯ
สำหรับโครงการอบรมชุดปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่ชุดปฏิบัติการในสถานีตำรวจและหน่วยงานที่ตนเองสังกัด ในการสร้างตำบลเข้มแข็งและปลอดยาเสพติด โดยการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ให้เกิดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ให้ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยนำรูปแบบไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนของตนเองอย่างเป็นระบบต่อไป
โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ซึ่งรายละเอียด ดังนี้
รุ่นที่ 1 อบรมให้แก่ชุดปฏิบัติการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 4 จำนวน 348 คน ระหว่างวันที่ 27 – 29 พ.ย.66
รุ่นที่ 2 อบรมให้แก่ชุดปฏิบัติการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในสังกัด ภ.5 – 9 จำนวน 276 คน ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค.66

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Copyright © 2019. All rights reserved.